รับติวสอบตรงมหิดลอินเตอร์

รับติวสอบตรงมหิดลอินเตอร์

ติวสอบเข้ามหิดลอินเตอร์

หลักสูตรปริญญาตรี มหิดลอินเตอร์ มีดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตร์ (B.A.)
หลักสูตรศิลปศาสตร์ในสาขา สังคมศึกษา, การออกแบบนิเทศสิลป์, และ กลุ่มวิชาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง

2. หลักสูตรการบริหารธุรกิจ (B.B.A.)
หลักสูตรการบริหารธุรกิจ มีสาขาวิชาแยกย่อยได้แก่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, และ การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (B.SC.)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้เปิด 7 สาขาวิชาย่อย ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng.)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (B.N.S.)

การสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ จะต้องมีคะแนน ดังนี้


1. ภาษาอังกฤษ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0
listening & Speaking
เพื่อใช้สอบเตรียมการสอบ TOEFL สำหรับศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ
Writing การเขียนเรียงความ (Essay)
การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ และจับใจความสำคัญ (Analysis & Comprehension)

2. Math SAT 1 คะแนนรวม 1,650 และคณิตศาสตร์ 580
วิชา Refresher Math
วิชา Intensive Math

คุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้

1. เป็นผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือ กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
(เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีจดหมายรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการของไทย มายื่นในวันสมัครด้วย
2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต

รับสอนพิเศษ เพื่อสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ คลิก www.chulabraintutor.com

หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment