รับติว SMART 1

รับติว SMART 1

เพื่อสอบเข้าบัญชีธรรมศาสตร์

ครอบคลุมเนื้อหา SMART 1 ที่จำเป็นทั้งหมด

ทั้งพีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชัน
ความน่าจะเป็น สถิติ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม

นอกจากนี้ยังอัดแน่นไปด้วยการเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่าน
ด้านภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป เพื่อใช้ในการสอบอีกด้วย

ดำเนินการสอนโดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ทั้งทางด้านบริหารจัดการและทักษะคณิตศาสตร์ขั้นสูง

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846


SMART-I  คืออะไร ?

SMART-I (Scholastic Management Aptitude Requirement Test Centera Thammasat University ) คือ การทดสอบ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (SMART-I for Undergraduate Level) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ได้แก่บัญชี (ทั้งหลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี) บริหารธุรกิจ (ทั้งหลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี) และ BBA หลักสูตรบริหารธุรกิจภาคอินเตอร์

ใน 1 ปี จะมีการจัดสอบ SMART-I ประมาณ 5 ครั้ง เราสามารถสอบกี่ครั้งก็ได้ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถสอบได้หมด แต่ตอนนำคะแนนไปยื่นเข้าศึกษาต่อต้องยื่นขณะเรียนอยู่ ม.6 หรือจบ ม.6 แล้ว และผลคะแนนที่สอบสามารถเก็บไว้ยื่นได้ 2 ปี

 

รับติวสอบ SMART 1 แบบตัวต่อตัว โทรเลย 086-4060846

 

แนวข้อสอบ SMART-I

ข้อสอบ SMART-I เป็นภาษาไทย แบบปรนัยทั้งหมด 120 ข้อ รวมเวลาสอบประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที โดยวัดความสามารถด้านต่างๆ ตามสัดส่วนดังนี้

ด้านคณิตศาสตร์ (30 ข้อ 5 ตัวเลือก 60 นาที) 30 %
วัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการบัญชีและบริหารธุรกิจ เนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต บัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ กำไรขาดทุน อัตราส่วน ของผสม การเพิ่มการลด การคิดดอกเบี้ย การทำงาน พื้นที่ปริมาตร ความเร็ว-การเคลื่อนที่ จำนวนจริง เซต สมการ อสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ความน่าจะเป็น สถิติ ลำดับและอนุกรม

แนวข้อสอบเป็นการนำโจทย์เลข ม.ต้น มาประยุกต์ให้ยากและยาวขึ้น ระดับความยากใกล้เคียงกับข้อสอบคณิตศาสตร์ของ GMAT หรือ CU-BEST แต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า แนะนำให้ซ้อมทำโจทย์บ่อยๆ ไม่ต้องหลากหลายแนว แต่ขอให้ถ้าเจอแนวนี้ จะต้องทำได้เร็ว คล่อง ประยุกต์ได้ เพราะข้อสอบมักจะนำข้อสอบเก่าในปีก่อนๆหรือครั้งก่อนๆ มาเปลี่ยนตัวเลข เพราะฉะนั้น จึงควรฝึกทำข้อสอบเก่าๆให้คล่อง

ด้านการอ่าน (30 ข้อ 5 ตัวเลือก 60 นาที) 25 %
เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของข้อความหรือบทความ ประกอบ ด้วย บทความสั้นประมาณ 10 ข้อ และบทความยาวประมาณ 40-50 บรรทัดหรือ 1-2 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2-3 บทความ ประมาณ 20 ข้อ

การอ่านส่วนใหญ่เป็นการทดสอบเพื่ออ่านจับใจความหรือลักษณะเด่นบทความที่นำมาให้อ่านเนื้อหาค่อนข้างเกี่ยวกับเชิงธุรกิจ หรือ เศรษฐกิจ ต้องอ่านให้เร็วและจับประเด็นหลักให้ได้ ควรฝึกทดสอบอ่านข้อสอบภาษาไทยปีเก่าๆ ที่มีบทความยาวๆ หรือ ข้อสอบภาค ก. ของ ก.พ. ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน

ด้านภาษาอังกฤษ (40 ข้อ 4 ตัวเลือก 60 นาที) 30 %
เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

Reading Comprehension 3 เรื่อง                                20 ข้อ
Sentence Completion (เติมคำ, เติมประโยค)                10 ข้อ
Vocabulary                                                                5 ข้อ
Error                                                                          5 ข้อ
ข้อสอบภาษาอังกฤษอาศัยความรู้ทั้งเรื่องคำศัพท์,แกรมม่า และก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในเรื่องของการอ่าน ส่วนที่ยากที่สุดคือส่วนของ Reading เพราะจะใช้เวลานาน ส่วนใหญ่ดัดแปลงจากข้อสอบ TU-GET ของสถาบันภาษา ธรรมศาสตร์ ดังนั้นรูปแบบของข้อสอบจึงคล้ายข้อสอบ TU-GET

ความรู้รอบตัว (20 ข้อ 15 นาที) 10 %
เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรอบรู้ข้อมูลที่สำคัญของประเทศไทย ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเงิน การคลัง การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน สถานการณ์โลก ความรอบรู้ในด้านต่างๆ องค์กรหรือหน่วยงานที่สำคัญทั้งใน และนอกประเทศ ชื่อบุคคลสำคัญ เหตุการณ์บ้านเมืองหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในช่วงใกล้สอบควรติดตามข่าวสารต่างๆตลอดเวลา รวมทั้งควรอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจบ้าง

ข้อสอบ 4 ส่วนแจกข้อสอบทุกส่วนพร้อมกัน และกำหนดให้ทำแต่ละส่วนตามช่วงเวลาที่กำหนด

สำหรับสัดส่วนที่เหลืออีก 5 % คือคะแนนสัมภาษณ์ ( ใช้หลังสอบติดข้อเขียนไปแล้ว) คะแนนขั้นต่ำ ของทุกวิชาต้องมากกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถยื่นคะแนนได้และคะแนนรวมเมื่อแปลงออกมาแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 47.5 คะแนน จาก 95 คะแนน

 

รับติวสอบ SMART 1 แบบตัวต่อตัว โทรเลย 086-4060846

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment