รับสอนพฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยา ทุกหัวข้อ ทุกเนื้อหา โดยนักจิตวิทยาเกียรตินิยม อันดับ 1

รับสอนพฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยา ทุกหัวข้อ ทุกเนื้อหา โดยนักจิตวิทยาเกียรตินิยม อันดับ 1
ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

รับสอน
- พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา
- การเรียนรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ
- พฤติกรรมทางสังคม
- พัฒนาการมนุษย์
- ทฤษฎีแรงจูงใจ
- ทฤษฎีสัญชาติญาน (Instinct Theory)
- ทฤษฎีแรงขับ (Drive Reduction Theory)
- ทฤษฎีการตื่นตัว (Arousal Theory)
- ทฤษฎีสิ่งจูงใจ (Incentive Theory)

- พฤติกรรมมนุษย์
- ทฤษฎีแรงจูงใจ Motivation Theory
- ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories)
- การรับรู้ (Perception)
- การตัดสินใจ (Decision Making)
- การมองทะลุแก่นแท้ของมนุษย์
- ความคาดหวัง
- เทคนิคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง
- ทฤษฏีความเคยชิน
- พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
- กลไกการป้องกันตนเองทางจิต

- สัมพันธภาพ Relation
- เครือข่าย Networking
- มนุษยสัมพันธ์ Human Relations
- พฤติกรรมมนุษย์ Behavior
- ทฤษฎีของเรื่องตลก
- การปรับปรุงตนเอง
- ความเป็นผู้นำ Leadership
- พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
- วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
- มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

- จิตวิทยาสังคม
- จิตวิทยาคลินิก
- จิตวิทยาองค์กร
- จิตวิทยาอุตสาหกรรม
- จิตวิทยาพัฒนาการ
- จิตวิทยาให้คำปรึกษา
จิตวิทยาการโรงแรม

- บุคลิกภาพ
- ธรรมชาติของมนุษย์ Human nature
- ความต้องการของมนุษย์
- ทฤษฎีบุคลิกภาพ
- การับรู้เกี่ยวกับตนเอง Perception
- การสร้างเสริมบุคลิกภาพ
- มโนภาพแห่งตน Self-Concept
- การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง Perception
- บุคลิกภาพที่ดี
- มโนภาพแห่งตน (Self-Concept)
- มารยาท Etiquette

- ปัญญาความคิด
- ปัญญาความคิด Intellectual
- ความหมายของการคิด
- ความคิดสร้างสรรค์
- พลังแห่งการหยั่งรู้ Intuitive Power
- การแก้ปัญหา Solve Problem
- ศิลปแห่งสนทนา Dialogue
- หัวใจพุทธศาสนา
- กระบวนทัศน์ Paradigm
- อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ
- คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก Think Big
- พลังสมองด้านขวา

- อารมณ์
- อารมณ์ Emotional
- อารมณ์ (Emotion)
- เชาว์อารมณ์ EQ
- ความรู้สึกใกล้ชิด Immediacy
- ความกล้าความกลัว
- ความเครียด Stress
- Quotient – IQ, EQ, MQ, AQ
- ความท้อถอย Depression
- การดูแลความโกรธ
- แผนที่ความสุข

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment